Instal·lació - Tutorial - Tutorials - Writefreely

Instal.lar WriteFreely a Ubuntu 20.04

WriteFreely és un programari que permet crear i publicar blogs amb . No es queda aquí, si es configura per a permetre la federació, totes les entrades que hi publiquem seran enviades a tots els comptes del que segueixin el nostre compte WriteFreely. I encara més, es poden esmentar usuaris del fedivers de la mateixa manera que ho fem a Mastodon o Pleroma.

Per a instal·lar aquest programari que, com veiem, promet molt, descarreguem la darrera versió, en el meu cas la v0.13.1:

export WFVER=0.13.1
wget https://github.com/writeas/writefreely/releases/download/v$WFVER/writefreely_${WFVER}_linux_amd64.tar.gz

Ara descomprimim el fitxer tar.gz en el directori writefreely del usuari local que vulguem, habitualment l’usuari és ‘writefreely’, si és el nostre cas, substituïm $USER per writefreely:

adduser $USER

tar -C /home/$USER/ -xzf writefreely_${WFVER}_linux_amd64.tar.gz

Abans de canviar al usuari writefreely i configurar el programari cal crear la base de dades necessària:

mysql -u root

CREATE DATABASE writefreely CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;

Si no hem creat ja l’usuari de mysql ara és el moment:

MariaDB [(none)]> create user ‘writefreely’@’localhost’ identified by ‘contrasenya’;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on writefreely.* to ‘writefreely’@’localhost’;
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

Canviem al usuari ‘writefreely’ amb ‘su – writefreely’ i entrem al directori on hem descomprimit abans el fitxer.:

cd writefreely

Configurem la nostra flamant instància WriteFreely, donant-li les dades que ens demana:

~/writefreely$ ./writefreely config start
~/writefreely$ ./writefreely keys generate

Si executem writefreely ja hauria de funcionar:

~/writefreely$ ./writefreely

El ideal és servir el nostre blog darrera d’un proxy com . En la pàgina oficial tenim un exemple de com configurar-lo. També ens cal afegir el servei systemd per a que l’engegui. En la mateix pàgina amb l’exemple de la configuració de nginx tenim un exemple del writefreely.service per a systemd.

A escriure!

Avatar photo

De vegades escric

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *